Pro rodiče a pedagogy

Sledujte rozvoj schopností a dovedností vašeho dítěte s námi!

Pokud vaše dítě "špatně mluví" nebo má jiné potíže např. s motorikou, sluchem, pozorností apod., poraďte se s pediatrem, který vám navrhne návštěvu logopeda či jiného odborníka.

Kdy vyhledat pomoc logopeda?

Nabízím orientační přehled vývoje řeči podle věku:

2 roky
 • nevydává zvuky
 • nerozumí mluvené řeči
 • nereaguje na zvukové podněty
 • nenapodobuje řeč
 • nekomunikuje ani neverbálně
3 roky
 • nemluví, řeč je velmi nesrozumitelná
 • zadrhává víc jak 6 měs.
 • neodpoví na otázku
 • nepojmenuje lidi, věci
 • nesprávná výslovnost: P,B,M,V,F,T,D,N
4 roky
 • komolí slova
 • malá slovní zásoba
 • neorientuje se v čase a prostoru
 • nepoužívá tužku
 • kreslí jen čmáranice
 • neobratná mluvidla bez mimiky
 • neudrží oční kontakt
 • netvoří věty nebo jsou gramaticky nesprávné
 • nesprávná výslovnost: H,CH,K,G,Ť,Ď,Ň
5 let
 • nezapamatuje si básničku
 • nerozliší ve slovech slabiky
 • nekoordinovaný pohyb
 • neřeší konflikty slovně
 • nesděluje své pocity
 • nerozlišuje sluchem rozdíl slov (koš-kos, liška-myška)
 • nesprávná výslovnost: L,Š,Č,Ž,S,C,Z
6 let
 • nevypráví děj
 • nesoustředí se a neudrží pozornost
 • nedokončí sám přiměřený úkol
 • nerozliší sluchem první hlásku slova
 • špatný úchop tužky
 • nezralá kresba
 • nenapodobí grafické tvary
 • nesprávná výslovnost: R,Ř

Zároveň sledujte vývoj zubů, znělost hlasu, správné dýchání, smyslové vnímání, držení těla, porozumění a využití řeči.
Většina obtíží je vývojová, při včasné a správné nápravě se dají zvládnout před nástupem do školy.

Systém logopedické péče

logopedická asistentka - provádí běžnou logopedickou prevenci v běžné i speciální třídě, upozorňuje na vývojové nedostatky, podle možností procvičuje to, co navrhne logoped, poradí rodičům pomůcky, postupy atd.
logoped - provádí logopedickou diagnostiku a terapii, pracuje s rodiči a dětmi, případně s dospělými klienty, navrhuje podpůrná opatření pro potřeby vzdělávání a náplň pro individuální vzdělávací plán, doporučuje další odborná vyšetření. Pracuje v resortu zdravotnictví (klinický logoped) nebo školství (speciální školy nebo školská poradenská zařízení).
rodiče - mají v nápravě řeči nezastupitelnou úlohu. Na nich je denní cvičení podle pokynů logopeda. Jedině tak se mohou správně rozvíjet narušené funkce a dítě bude připravené na školní docházku.

Jak pracovat s dítětem doma

 1. Kladná motivace pro cvičení, odměna (např. pohádka, bonbon, výlet atd.).
 2. Klid a uvolnění jak u dítěte, tak u rodiče.
 3. Cvičte třeba 10x denně po 5 minutách.
 4. Pokud dítě vyslovuje hlásku na špatném artikulačním místě, neopravujeme to, ale tvoříme hlásku novou na správném místě.
 5. Mluvte o nácviku jako o společné věci, o tom, že dítě „učí jazýček“ apod.
 6. Hodně chvalte a upozorňujte na to, co jste již zvládli... Nezlobte se na dítě za to, co neumí, učte ho to.
 7. K vadě přistupujte přirozeně, aby nevznikl u dítěte pocit, že je odmítáno a naopak ani pocit, že je něčím výjimečné.
 8. Dítě potřebuje mít dobrý vzor (otec, matka...).
 9. Postupujte od nejjednoduššího k nejsložitějšímu a vždy začínejte tím, co dítě už umí.
 10. Poslouchejte pokyny logopeda, vyvození správné hlásky začínáme zvuky, slabikami, a pak postupně nejjednoduššími slovy k těm složitějším, nakonec celé věty. Nácvik probíhá v několika fázích: opakování po rodiči (nebo logopedovi), samostatné vyslovování podle obrázků, básničky, samostatné vyprávění a spontánní mluva.
 11. Domluvte se s dítětem jako hru, že to, co umí, bude říkat správně a rodina to bude hlídat. Kdo objeví chybu, upozorní na ni a dítě se samo opraví (opraví jazýček). Pořád chválit, když mluví dobře!
 12. Hlídejte, aby dítě mluvilo raději pomalu, v rychlé řeči dělá více chyb. K tomu pomáhá zpívání, básničky, a když dítěti nahlas čtete pohádky a vyprávíte si s ním.

Vývoj správné výslovnosti hlásek podle věku dítěte

Přehled je pouze orientační, je nutné respektovat individuální vývoj a další faktory, které řeč ovlivňují.

 • 2-3 roky: A, E, I, O, U, AU, OU, EU, B, P, M, J, D, T, N, V, F
 • 3-4 roky: H, CH, K, G, Ď, Ť, Ň
 • 5-6 roků: L, Č, Š, Ž, C, S, Z
 • 6-7 roků: R, Ř

Logopedická prevence

Pro správný rozvoj řeči a komunikace je potřeba rozvíjet:

 • zrak, oční pohyby, zrakové rozlišování a paměť
 • sluch, sluchovou paměť a rozlišování, po 5. roce fonematický sluch (sluchové rozlišování hlásek ve slově)
 • hmat, paměť a rozlišování
 • hrubou motoriku a koordinaci pohybu celého těla, nápodobu pohybu
 • jemnou motoriku a obratnost rukou
 • kresbu, fantazii, grafomotoriku
 • správné dýchání, plynulost projevu, rytmus
 • spontánní komunikaci, gramatickou správnost, jazykový cit
 • porozumění a praktické využití řeči
 • slovní zásoba
 • hlasová hygiena
 • pozornost a soustředění, dokončení úkolu

Hodně s dětmi povídejte a čtěte, vyprávějte o tom, básničky, písničky, společné hry, knížky, divadlo, přiměřené aktivity, správný mluvní vzor od vás.

Omezte televizi a počítač, hluk, spěch, vytvořte si pravidelný denní režim.

Logopedické a předškolní výukové programy na PC

Doporučené tituly:

 • Alík, než půjdu do školy
 • edice Chytré dítě
 • Naslouchej a hrej si
 • Brepta
 • Méďa 99
 • Těšíme se do školy
 • Než začne matematika
 • Pavučinka

Děti se naučí ovládat myš, orientovat se, pracovat také samostatně (nejprve musíte spolu, aby se to naučily, a pak je můžete někdy nechat pracovat samy), zklidní se a naučí se lépe soustředit, pracují zrakem, sluchem i hmatem. Barevné a veselé programy je baví a vhodně vyplní i volný čas.

Programy pro tablety:

Doporučuji např. Mluvídek, Logopedie, Hravé učení

Vhodné hračky a pomůcky pro rozvoj dětí

Vhodné knihy pro logopedická cvičení doma

Koupit lze nejlépe v knihkupectví Luxor nebo Černá labuť, Praha nebo v internetových obchodech.

 • Fialová, Rozumíš mi?
 • Bezděková, Učíme naše dítě mluvit
 • Kutálková, Slovo za slovem
 • Šimonovy pracovní listy
 • Šmarda, Hrajeme si s řečí
 • Logopedické omalovánky
 • Logopedická pexesa
 • Strejčková, Logopedie
 • Blumenttritová, Vyslovuješ správně?
 • Pumprla, Umíš správně vyslovovat?
 • Bednářová, Sluchové vnímání, Zrakové vnímání
 • Klimková, Trpaslík v trávě spí
 • Neubauer, Artikulace a fonologické rozlišování hlásek
 • Housarová, Šulistová, Logopedické cvičení I a II
 • Drijverová, Otčenášek, Kdo to je, co to je, jakpak se to jmenuje?
 • Tučková, Říkej si a hraj
 • Slezáková, Mluv se mnou
 • Krejčová, Rozpovídej se

Další odkazy a informace

Hyperaktivita, o.s.

Dyspomůcky

Knihy

Poradna pro rodiče