Služby

Převážně pracuji pro Speciálně pedagogické centrum a Mateřskou školu jako školský logoped.
Individuální služby poskytuji pouze po dohodě a při volné kapacitě.
Kontakty na klinického logopeda, který vám poskytne ambulantní péči v místě bydliště, naleznete na www.klinickalogopedie.cz.

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči

Poskytujeme tyto služby:

 • poradenské služby v oblasti vývoje řeči a prevence poruch učení
 • individuální a skupinové terapie pro děti a žáky s vadami řeči
 • pro rodiče poradenství, kontakty na odborníky a školy
 • návrhy a podpůrná opatření k integraci do MŠ a ZŠ
 • odborné posudky k integraci a pomoc při přípravě IVP
 • komplexní vyšetření řeči, diagnostika a logopedická reedukace
 • depistáž a konzultace ve školách
 • metodická pomoc učitelům MŠ a ZŠ
 • supervize logopedickým asistentům
 • konzultace a návrhy k odkladu školní docházky, test rizika poruch učení

Mateřská škola Škola hrou

V MŠ jsou dvě speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči a kombinovanými vadami ve věku 3 – 7 let, škola integruje děti i v běžných třídách. S dětmi pracuje logoped a logopedické asistentky, probíhá individuální i skupinová náprava, konzultace a cvičení s rodiči a další odborné programy (fyzioterapie, ucelené předškolní programy, dechová terapie atd.).

Principy logopedické péče

 • laskavý, zodpovědný a osobní přístup k dítěti i rodičům
 • cvičení přiměřené věku, obtížím a možnostem dítěte
 • motivace, vývojovost, názornost, návaznost, učení hrou a důslednost
 • zapojení všech smyslů a pohybu, využití schopností dítěte
 • stimulace a relaxace
 • komplexní péče s respektem k rodině a potřebám dítěte
 • vysvětlení postupu terapie, praktické vyzkoušení při nácviku
 • pomůcky, cvičení a materiály pro práci doma
 • cílem je přirozená a ve všech rovinách správná řeč mluvená, čtená i psaná

Test rizika poruch učení (dyslexie, dysgrafie) a školní zralosti

Je určený pro předškoláky a rané školáky především s vadami řeči. Výstupem je míra rizika vzniku těchto poruch po zahájení výuky čtení a psaní a příp. doporučení k odkladu školní docházky. Dostanete přehled oblastí, v kterých vaše dítě ještě není zralé, a jak je můžete rozvíjet. Výsledky je možné předat v 1.třídě paní učitelce pro zvolení správného postupu při učení. Test trvá asi půl hodiny a dá se po určité době opakovat a zjistit tak pokrok dítěte.

Test školní zralosti a připravenosti MaTeRS

Je určený pro všechny předškoláky. Výstupem je zjištění úrovně všech oblastí školních schopností a dovedností a doporučení k nástupu do školy či odkladu školní docházky. Dostanete přehled oblastí, v kterých vaše dítě ještě není zralé, a jak je můžete rozvíjet. Výsledky je možné předat u zápisu do 1.třídy, příp. k žádosti o odklad. Test je individuální nebo může být částečně skupinový. Trvá asi půl hodiny a dá se po určité době opakovat a zjistit tak pokrok dítěte.

Test laterality

Je určený pro děti 5 – 9 let. Pomůže určit upřednostnění ruky a oka především u nevyhraněné laterality pro usnadnění nácviku čtení a psaní.