Semináře

Semináře probíhají v MŠ Škola hrou, Praha 10. Zájemci o semináře mne mohou kontaktovat pro upřesnění termínu konání.

Seminář Praktické zkušenosti pro logopedické asistenty
Cílem semináře je doplnit praktické znalosti logopedických asistentů, kteří se po absolvování kurzu v praxi často setkávají s obtížně řešitelnými situacemi. Vývoj řeči je u každého jedince specifický, a proto je vhodné po zahájení činnosti ještě doplnit praktické rady, zkušenosti, zodpovědět dotazy a zúčastnit se cvičení s dětmi. Také novinky v oblasti legislativy, pomůcek, materiálů, kontaktů a metod jsou zajímavým tématem. V neposlední řadě bude zmíněna logopedie jako podpůrné opatření. Vše doplní i videoukázka. Seminář probíhá v MŠ, kde jsou speciální i běžné třídy a pracoviště SPC pro děti a žáky s vadami řeči.

Seminář Společné vzdělávání v praxi MŠ
V průběhu semináře se účastníci seznámí se společným vzděláváním v MŠ Škola hrou, kde jsou integrované děti s širokým spektrem SVP.
V praktické části se zúčastní ve vybrané třídě běžné činnosti dětí se zaměřením na podporu asistentem pedagoga, logopedickým asistentem a speciálním pedagogem, dále mohou vidět výuku češtiny pro cizince a další speciálně pedagogickou intervenci. Součástí programu bude ukázka vybavení školy, třídní dokumentace, programů a projektů, speciálních pomůcek. Navštíví také speciálně pedagogické centrum a seznámí se s jeho nabídkou a činností.
V teoretické části obdrží účastníci tištěný "Manuál společného vzdělávání v MŠ". Při jeho prezentaci budou vysvětleny postupy při zajišťování podpůrných opatření, spolupráce se školským poradenským zařízením, rodiči a zřizovatelem, legislativní a provozní zajištění. Další náměty k činnosti mohou účastníci shlédnout na videoukázce. Prostor bude i na diskuzi, praktické dotazy a předání odborných odkazů, materiálů.

Další semináře pořádá NIDV.

Seminář Podpora společného vzdělávání v praxi MŠ se koná v rámci projektu APIV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“.
Během semináře se účastníci seznámí se společným vzděláváním v MŠ Škola hrou, kde jsou integrované děti s širokým spektrem SVP. V praktické části se zúčastní ve vybrané třídě běžné činnosti dětí se zaměřením na podporu asistentem pedagoga, logopedickým asistentem nebo speciálním pedagogem a výuku češtiny pro cizince. Součástí programu bude ukázka třídní dokumentace a speciálních pomůcek. V informační části obdrží účastníci tištěný "Manuál společného vzdělávání v MŠ". Při jeho prezentaci budou vysvětleny postupy při zajišťování podpůrných opatření, spolupráce se školským poradenským zařízením, rodiči a zřizovatelem. Prostor bude i na diskuzi, praktické dotazy a možnost předání odborných odkazů, materiálů a kontaktů.

Historie seminářů logopedických asistentů

Služba škole MB pořádá akreditované semináře Preventista řečové výchovy od října 2009. Současně k tomuto termínu vyšlo Metodické doporučení MŠMT k zajištění logopedické prevence na školách a obnovení funkce logopedického asistenta. Absolventi kurzu splňují podmínky k vykonávání této funkce a po úspěšném složení zkoušek na závěr kurzu k tomu obdrží potvrzení.
Kurz je 80ti hodinový, resp. 60 hodin teorie včetně praktických nácviků a 20 hodin praxe v zařízení (náslech). Délka kurzu je 1 semestr, tedy za rok proběhnou 2 kurzy - jarní a podzimní (jaro 2011, podzim 2013 a jaro 2014 jsou kurzy dva). V jedné skupině je max. 30 absolventů.
Závěrečné zkoušky se skládají z písemné práce – případové studie a ústní zkoušky. V případě neúspěchu či nemoci je možný náhradní termín v dalším semestru.
Kurzy probíhají víkendově většinou v Praze, ale už byly i v Mladé Boleslavi, v Telči, ve Smržovce. Absolventi pocházejí ze všech krajů republiky. Většina z nich pracuje v mateřských a základních školách a ve školních družinách. Ale jsou i z jiných pracovišť, kde může probíhat logopedická prevence – fyzioterapie, DDM, dětské domovy, domovy seniorů, mateřská centra…
Náplní kurzu je teoretické a hlavně praktické seznámení se základy vývoje řeči, narušením komunikační schopnosti a se všemi oblastmi logopedické prevence. Logopedické asistentky nemohou pracovat úplně samostatně, diagnostiku a vedení nápravy musí provádět logoped (klinický nebo školský). Přesto je jejich činnost v dnešní době velice důležitá pro včasné odhalení vývojových obtíží, komplexní nápravu, motivaci dětí a podporu rodičů. Vzhledem k uložené databázi mohu jako lektor kurzů na vyžádání poskytnout místní kontakty na logopedické asistentky. Toho využívají rodiče, kteří potřebují pomoc, nebo zařízení, kde nemají vlastní asistenty.